Condicions d’accés

La utilització del lloc web www.peniscola.es suposa l’acceptació plena per l’usuari de totes les condicions d’aquesta informació legal, per la qual cosa, si no està d’acord amb el contingut d’aquesta, haurà d’abstenir-se de fer ús del web.

L’usuari es compromet a no utilitzar el web o els seus serveis i continguts de forma contrària a allò que disposa la legislació vigent que siga d’aplicació, contra la moral i bons costums generalment acceptats o l’ordre públic. L'Ajuntament de Peníscola - Regidoria de Turisme es reserva el dret a retirar l’accés al web, sense necessitat d’avís previ, a qualsevol usuari que contravinga el que disposa aquesta informació legal.

L'Ajuntament de Peníscola - Regidoria de Turisme es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions presents.


Registre d’accés

www.peniscola.es empra cookies quan un usuari accedeix a certes pàgines contingudes en aquest lloc web. Aquestes cookies associen únicament un usuari de manera anònima i el seu equip per al procés de generació d’estadístiques i control d’accés, sense proporcionar cap tipus de referència del qual es puga derivar cap dada de caràcter personal. En el cas que hi haja una utilització de cookies del qual es puga derivar alguna dada de caràcter personal, l’usuari en serà informat convenientment, d’acord amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016.

www.peniscola.es utilitza Google Analytics per controlar el trànsit i hàbits de navegació pel web.

Aquest sistema emmagatzema la data, l’hora, la procedència de l’usuari, el lloc web del qual prové, la pàgina a la qual accedeix i algunes dades tècniques, dades que no són associades a cap persona.


Dades personals

En virtut del Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, informem del següent: les dades de caràcter personal que introduïsca a través del web són obligatoris per a la seua inclusió en el «Fitxer Contactes Patronat», i el titular de les dades se’n fa responsable de la veracitat. La finalitat del fitxer esmentat és la gestió dels usuaris del web per a l’accés als diferents serveis d’aquest i l’enviament de comunicacions turístiques promocionals de l’Ajuntament de Peníscola a través del seu correu electrònic. Aquest fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’afectat podrà exercir els seus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, personant-se en l’Ajuntament de Peníscola (Regidoria de Turisme), que és la responsable del fitxer, amb CIF: P-1208900I, i domicili social a la plaça de l’Ajuntament, 2598, Peníscola, mitjançant l’enviament d’un escrit, juntament a la fotocòpia del DNI, o a través del correu electrònic patronato@peniscola.es


Continguts propietat de l’Ajuntament de Peníscola - Regidoria de Turisme 

Els continguts d’aquest web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de l’Ajuntament de Peníscola - Regidoria de Turisme o de tercers. No està autoritzada en cap cas (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als quals es tinga accés en el web de www.peniscola.es o s’utilitzen contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

Els usuaris que creguen que els seus drets de propietat intel·lectual hagen sigut infringits per l’ús no autoritzat dels seus treballs protegits que apareguen en aquest lloc web poden posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Peníscola - Regidoria de Turisme i sol·licitar que el contingut siga retirat o que l’accés públic a aquests siga bloquejat.


Continguts d’usuaris

L’usuari accepta cedir a títol gratuït a aquest web els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, en totes les modalitats possibles, de l’obra que envia, per a tot el món i per la durada màxima actualment prevista en la llei per a la protecció dels drets cedits i amb facultat de cessió a tercers.

L’usuari que remet l’obra (que podrà estar constituïda per text, àudio, fotografies i/o obres audiovisuals) garanteix ser titular dels drets de propietat intel·lectual que cedeix per virtut d’aquest contracte i, per tant, mantindrà indemne aquest web davant qualsevol reclamació de tercers derivada de l’incompliment de la garantia esmentada.

En enviar l’obra aquesta secció, l’usuari accepta el contingut de les clàusules següents:

– Aquest web decidirà sobre la idoneïtat de l’obra a efectes de publicació i es podrà adaptar tecnològicament, fragmentar-la i adequar-la al format idoni per a la publicació.

– No s’acceptaran en cap cas obres que afecten als principis següents: dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge, respecte a la dignitat de la persona, principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, així com altres principis que hi puguen resultar vulnerats.

– L’usuari declara, assegura i confirma a aquest web:

1. Que és major de 18 anys.

2. Que les seues dades identificatives són certes i verificables.

3. Que és autor material de l’obra que envia, que és original i no l’ha plagiada o usurpada de tercers.

4. Que, en el cas d’enviar fotografies, àudio o vídeos de persones, aquests han sigut elaborats amb el consentiment de les persones que hi apareixen i que aquestes persones són majors d’edat i donen el seu consentiment i accepten les conseqüències de l’enviament. En conseqüència, l’usuari es fa responsable d’aquestes manifestacions i, en conseqüència, mantindrà indemne aquest web per l’incompliment de les garanties esmentades. 


Exempció de responsabilitat

La informació que ofereix www.peniscola.es no pretén reemplaçar ni substituir qualsevol servei tècnic, legal o d’altre àmbit professional.

Basant-se en els principis generals dels processos de comunicació electrònica, l’Ajuntament de Peníscola – Regidoria de Turisme no garanteix que l’accés al web no puga ser interromput, patir retards, contenir errors o omissions, o contenir virus. Per tant, la informació és proporcionada tal qual, sense garanties de cap tipus, expresses o implícites, sobre l’exactitud o precisió de la informació, ni es garanteix que siga completa.

En el cas d’interrupció per causes alienes a l’Ajuntament de Peníscola – Regidoria de Turisme del subministrament de www.peniscola.es als seus usuaris, l’empresa posarà tots els mitjans al seu abast per reposar el subministrament.

Aquest web conté enllaços a webs aliens a l’Ajuntament de Peníscola – Regidoria de Turisme per a la comoditat dels seus usuaris. La inclusió d’aquests vincles no suposa que l’Ajuntament de Peníscola - Regidoria de Turisme accepte cap responsabilitat sobre el contingut d’aquests webs aliens a l’Ajuntament de Peníscola – Regidoria de Turisme. Una vegada que un usuari es trobe en un altre web que no siga www.peniscola.es haurà d’atenir-se a les indicacions legals que indique aquest altre web. En el cas que un usuari considere que algun dels enllaços du a un web inadequat, pot posara-se en contacte amb nosaltres per proposar-ne l’eliminació o modificació.

— Modificació del web de l'Ajuntament de Peníscola - Regidoria de Turisme es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda en el seu lloc web, així com de suspendre’n l’accés en qualsevol moment i sense avís previ. Tant l’accés a aquest web com l’ús que s’hi puga fer de la informació continguda és responsabilitat exclusiva de qui el realitza. L’Ajuntament de Peníscola – Regidoria de Turisme no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que puguen derivar-se d’aquest accés o ús de la informació. 

Així mateix, es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració, localització i condicions d’accés al lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per a utilitzar-los.